ᓄᓇᙳᐊᖅ

ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (Qausuittuq)
ᑕᐃᕕᑦ ᑲᓪᓗᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1940-ᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᓅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒧᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (Qausuittuq)
ᑑᕋ ᐸᓪᓗᖅ ᐃᒥᖅᑯᑕᐃᓚᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1943-ᒥ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᐃᓄᒡᔪᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ, ᑯᐸᐃᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᐅᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒥᓂᒃ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (Qausuittuq)
ᓘᑎ ᐸᓪᓗᖅ 1943-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒧᑦ ᓅᑕᐅᒐᒥᒃ 1958-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐊᑖᑕᖓᑕ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (Qausuittuq)
ᓇᓐᖓᖅ ᐃᓪᓚᐅᑦ (ᓇᐃᔫᒥ) 1931-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᐅᔭᔪᖕᒥ, ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᓇᐅᔮᑦ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓂᐊᒧᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (Qausuittuq)
ᓴᓗᒥ ᒪᓂᖅ 1951-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᖓᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (Qausuittuq)
ᓯᒥᐅᓂ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ 1933-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᐃᓄᒡᔪᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᒐᒥᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓄᒡᔪᐊᕐᒥᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (Qausuittuq)
ᓴᐃᒪᓐ ᐃᓪᓚᐅᑦ 1945-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑯᕕᓇᓗᖕᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᕐᕈᐊᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᖁᑭᖅᓴᕐᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᖕᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑑᑎᓪᓗᒍ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐋᓚᓯ ᑲᑦᑐᒃ 1947-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᐱᕐᖓᕕᐊᓗᖕᒥ, ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ. ᓄᓇᓕᑐᖃᕕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1959-ᒥ. 1971-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ,… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐋᓕ ᐊᐸᖅᑲᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1943-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᑯᑦᑎᐊᓃᓪᓚᕆᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᕿᒻᒥᓕᒫᐸᓗᖕᒥᓂᒃ ᔭᒐᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ. ᕿᒪᒻᒥᐅᓂᐊᕋᓱᒋᒐᓗᐊᖅᖢᑎᒃ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐋᓂ ᑐᑲᓗᒃ 1942-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᒃᑕᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑖᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐋᓂ ᐊᐸᖅᑲᖅ ᐊᔭᒍᑕᐃᓐᓇᖅ 1949-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᕐᒥᓂ ᓄᓇᑐᖃᕕᓂᕐᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ, ᐊᐃᑉᐸᖃᖅᖢᓂ ᐅᐃᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᓛᑎ ᐊᔭᒍᑕᐃᓐᓇᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1941-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᑐᖃᕐᒥᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ 1970-ᐅᑎᓪᓗᒍ. ᓛᑎ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᑳᓚᐃ ᒦᑰ 1958-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᕿᑭᖅᑕᑦ ᓂᒋᐊᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᑐᖃᕐᒥᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ. ᐊᑖᑕᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᑕᐃᕕᑎ ᐅᑉᐱᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1951-ᒥ ᐅᐱᕐᖓᕕᐊᓗᖕᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᕐᒥᓂᒃ. ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᖏᓐᓂᒃ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᑕᐃᕕᑎ ᑲᐅᓵᓕ 1963-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᑐᖃᕐᕕᓂᕐᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑳᖃᑕᐅᔪᒪᔪᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᓗᓂᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ,… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐊᐃᓴᑭ ᐃᔭᐃᑦᑐᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᐱᕐᖓᕕᐊᓗᖕᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ 1957-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖓ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖏᑦ ᓄᓇᕕᓂᕐᒧᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.