ᓴᐃᒪᓐ ᐃᓪᓚᐅᑦ

QTRB08IN

ᓴᐃᒪᓐ ᐃᓪᓚᐅᑦ 1945-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑯᕕᓇᓗᖕᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᕐᕈᐊᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᖁᑭᖅᓴᕐᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᖕᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑑᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥ. ᓴᐃᒪᓐ ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓪᓚᓂᒃ ᒪᓕᒐᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᐅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑭᕋᕇᓕᕈᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᔨᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒫᓐᓇ.