ᓴᐃᒪᓐ ᐃᓪᓚᐅᑦ

ᓴᐃᒪᓐ ᐃᓪᓚᐅᑦ 1945-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑯᕕᓇᓗᖕᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᕐᕈᐊᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᖁᑭᖅᓴᕐᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᖕᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑑᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥ. ᓴᐃᒪᓐ ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓪᓚᓂᒃ ᒪᓕᒐᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᐅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑭᕋᕇᓕᕈᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᔨᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒫᓐᓇ.