ᑕᐃᕕᑦ ᑲᓪᓗᒃ

ᑕᐃᕕᑦ ᑲᓪᓗᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1940-ᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᓅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒧᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᕕᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1959-ᒥ, ᑕᐃᕕᑦ 17-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᑦ ᑯᐸᐃᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂᓐᖔᕐᓂᑰᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑕᕕᓂᐅᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᐃᑲᓂ ᒥᐊᓕᒐᖅᑕᖃᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓂᒃ. ᑕᐃᕕᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒻᒥᖃᖁᔭᐅᓐᖏᖢᑎᒃ ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖑᓴᖅᑕᐅᓗᐊᓪᖤᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. ᑕᐃᕕᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᕿᒻᒦᑦ ᐃᐱᖅᓯᒪᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᖅᑲᐅᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᖁᑭᐊᔪᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ.