ᑳᓚᐃ ᒦᑰ

ᑳᓚᐃ ᒦᑰ 1958-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᕿᑭᖅᑕᑦ ᓂᒋᐊᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᑐᖃᕐᒥᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ. ᐊᑖᑕᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᐃᑭᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᕋᓛᒥᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ 100-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑖᖅᑐᒥᒃ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᒪᑐᒧᖓ ᓈᓚᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᔪᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᐃᓚᒥᓂᒃ, ᐱᓗᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦ.