ᓛᑎ ᐊᔭᒍᑕᐃᓐᓇᖅ

ᓛᑎ ᐊᔭᒍᑕᐃᓐᓇᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1941-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᑐᖃᕐᒥᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ 1970-ᐅᑎᓪᓗᒍ. ᓛᑎ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦ ᑎᓕᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᒃᑎᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐅᐸᓗᖓᐃᖅᓯᒪᓚᐅᓐᖏᓐᓂᕕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᑐᖃᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᓕᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ.