ᐋᓚᓯ ᑲᑦᑐᒃ

ᐋᓚᓯ ᑲᑦᑐᒃ 1947-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᐱᕐᖓᕕᐊᓗᖕᒥ, ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ. ᓄᓇᓕᑐᖃᕕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1959-ᒥ. 1971-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᑲᓃᖁᔭᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐲᑕ ᑲᑐᖕᒥᒃ ᐱᖃᑎᖃᕐᓗᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᖕᒥ ᐃᓚᓕᒫᖏᑦ ᓅᓪᓗᑎᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ. ᑕᖅᑭᓗᒃᑖᖅ ᑕᐃᑲᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ. ᐋᓕᓯ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᒻᒥᒥᒃ ᑐᖁᑕᐅᔪᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐸᓖᓯᒧᑦ.