ᓄᓇᙳᐊᖅ

ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᓯᐊᔭ ᐊᐸᖅᑲᖅ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1950ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᑐᖃᕐᖕᒥ ᓂᒋᐊᓂ. ᐅᓪᓚᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐳᕙᓪᓗᒃᑲᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᐃᓅᓕᓴᕐᑕᐅᔭᕐᑐᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥᒃ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᖑᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᓗᐃᓴ ᐃᑉᐸᒃ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1939ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᒥᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓐᖏᑦᓯᐊᕐᑐᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐃᖅᓯᓇᖃᑦᑕᕐᑐᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕐᑐᓂ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.