ᐊᐃᓴᑭ ᐃᔭᐃᑦᑐᖅ

ᐊᐃᓴᑭ ᐃᔭᐃᑦᑐᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᐱᕐᖓᕕᐊᓗᖕᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ 1957-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖓ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖏᑦ ᓄᓇᕕᓂᕐᒧᑦ 1970-ᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᒪᕐᕈᐊᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᓅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᖢᒍ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᓐᖓᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᖅᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑕ. ᐊᐃᓴᑭ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᑲᑉᐱᐊᖑᓪᓗᓂ. ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓃᒋᐊᒃᓴᖅ ᐊᔪᕐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓱᖏᐅᓴᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.