ᓈᓚᓐᓃᑦ ᐊᐱᕐᓱᖃᑦᑕᓃᓪᓗ

ᐃᓄᓐᓄᑦ−ᓯᕗᓕᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᒻᒪᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᖑᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕᓴᕐᓂᑦ ᑐᑭᓯᔭᕆᐊᖃᕐᓂᑎᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ. ᐅᓂᒃᑳᖑᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ, ᐅᓂᒃᑳᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑕ ᐃᕐᖓᑕᖏᑕᓗ, ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᑕᑯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᖓᑕ ᑐᑭᓯᔭᐅᓂᐊᕐᖓᑕᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᒡᒍᑏᑦ ᓱᓪᓕᑏᑦ ᐊᑐᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ, ᑕᑯᓯᒪᔭᖏᑎᒍᑦ. ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᑦ, ᑕᕝᕙᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓱᓕᔪᓂᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓂᑦ, ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ, ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓃᑦ ᓇᓂᔭᐅᓂᑯᐃᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᓐᓂᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ.  

2008ᒥ 2009ᒥᓗ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ 16ᕌᖅᑎᖅᑐᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓈᓚᓐᓂᖃᔪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑑᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᓈᓚᓐᓂᖃᖃᑦᑕᔪᔪᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑖᓂ ᓈᓚᒋᐊᖅᑐᖃᑦᑕᔪᔪᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ 1950 ᐊᒻᒪ 1975 ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑕᒪᐅᓇ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᒃᑰᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑐᕐᖓᖏᓐᓂᑦ, ᓱᓕ ᓱᖅᑯᐃᓱᑦᑐᓂᑦ ᐊᔅᓱᕈᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᑕ ᐃᓚᖏᑕᓗ. ᐊᐱᕐᓱᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ:

  • ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ (ᐄᐳᓗ 21 - 24, 2008)
  • ᑭᙵᐃᑦ (ᔮᓐᓄᐊᓕ 29ᒥ - ᕖᕝᕗᐊᓕ 1ᒧᑦ, 2008)
  • ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ (ᐅᑐᐱᕆ 7ᒥ-10ᒧᑦ, 2008)
  • ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (ᐄᐳᓗ 17ᒥ-18ᒧᑦ, 2008)
  • ᓴᓂᕋᔭᒃ (ᓯᑎᐱᕆ 9ᒥ-10ᒧᑦ, 2008)
  • ᐃᒡᓗᓕᒃ (ᓯᑎᐱᕆ 11ᒥ-13ᒧᑦ, 2008)
  • ᐃᖃᓗᐃᑦ (ᔫᓂ 17ᒥ-19ᒧᑦ, 2008)
  • ᑭᒻᒥᕈᑦ (ᔮᓐᓄᐊᓕ 22ᒥ-24ᒧᑦ, 2008) (ᓯᑎᐱᕆ 15ᒥ-16ᒧᑦ, 2008)
  • ᐋᑐᕚ (ᓄᕕᐱᕆ 25ᒥ-28ᒧᑦ, 2008)
  • ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ (ᒪᐃ 13ᒥ-16ᒧᑦ, 2008)
  • ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ (ᑎᓯᐱᕆ 9ᒥ-11ᒧᑦ, 2008)
  • ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ (ᓯᑎᐱᕆ 30ᒥ-ᐅᑐᐱᕆ 2ᒧᑦ, 2008)
  • ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (ᐄᐳᓗ 14ᒥ-16ᒧᑦ, 2008)
  • ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ (ᒫᑦᓯ 4ᒥ-6ᒧᑦ, 2008) (ᔮᓐᓄᐊᓕ 20ᒥ-22ᒧ, 2009)

ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᐱᕐᓱᔪᒻᒥᔪᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᖃᓪᓗᓈᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ−ᓲᕐᓗ ᓄᖅᑲᖓᓕᖅᑐᑦ ᐸᓖᓰᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᒥᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᒥᓃᑦ−ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕋᒥᒃ ᓯᕕᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓴᕐᓂᑦ. 

ᐊᐱᕐᓱᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ 2004-2006ᒥ ᖃᐅᔨᖑᑕᐅᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓄᑦ.