ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓄᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᐃᑦ

ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
ᑕᐃᕕᑦ ᑲᓪᓗᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1940-ᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᓅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒧᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
ᑑᕋ ᐸᓪᓗᖅ ᐃᒥᖅᑯᑕᐃᓚᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1943-ᒥ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᐃᓄᒡᔪᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ, ᑯᐸᐃᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᐅᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒥᓂᒃ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
ᓘᑎ ᐸᓪᓗᖅ 1943-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒧᑦ ᓅᑕᐅᒐᒥᒃ 1958-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐊᑖᑕᖓᑕ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
ᓇᓐᖓᖅ ᐃᓪᓚᐅᑦ (ᓇᐃᔫᒥ) 1931-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᐅᔭᔪᖕᒥ, ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᓇᐅᔮᑦ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓂᐊᒧᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
ᓴᓗᒥ ᒪᓂᖅ 1951-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᖓᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
ᓯᒥᐅᓂ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ 1933-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᐃᓄᒡᔪᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᒐᒥᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓄᒡᔪᐊᕐᒥᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
ᓴᐃᒪᓐ ᐃᓪᓚᐅᑦ 1945-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑯᕕᓇᓗᖕᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᕐᕈᐊᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᖁᑭᖅᓴᕐᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᖕᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑑᑎᓪᓗᒍ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐋᓚᓯ ᑲᑦᑐᒃ 1947-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᐱᕐᖓᕕᐊᓗᖕᒥ, ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ. ᓄᓇᓕᑐᖃᕕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1959-ᒥ. 1971-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ,... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐋᓕ ᐊᐸᖅᑲᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1943-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᑯᑦᑎᐊᓃᓪᓚᕆᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᕿᒻᒥᓕᒫᐸᓗᖕᒥᓂᒃ ᔭᒐᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ. ᕿᒪᒻᒥᐅᓂᐊᕋᓱᒋᒐᓗᐊᖅᖢᑎᒃ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐋᓂ ᑐᑲᓗᒃ 1942-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᒃᑕᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑖᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐋᓂ ᐊᐸᖅᑲᖅ ᐊᔭᒍᑕᐃᓐᓇᖅ 1949-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᕐᒥᓂ ᓄᓇᑐᖃᕕᓂᕐᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ, ᐊᐃᑉᐸᖃᖅᖢᓂ ᐅᐃᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᓛᑎ ᐊᔭᒍᑕᐃᓐᓇᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1941-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᑐᖃᕐᒥᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ 1970-ᐅᑎᓪᓗᒍ.... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᑳᓚᐃ ᒦᑰ 1958-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᕿᑭᖅᑕᑦ ᓂᒋᐊᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᑐᖃᕐᒥᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ. ᐊᑖᑕᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᑕᐃᕕᑎ ᐅᑉᐱᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1951-ᒥ ᐅᐱᕐᖓᕕᐊᓗᖕᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᕐᒥᓂᒃ. ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᑕᐃᕕᑎ ᑲᐅᓵᓕ 1963-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᑐᖃᕐᕕᓂᕐᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑳᖃᑕᐅᔪᒪᔪᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᓗᓂᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᐊᐃᓴᑭ ᐃᔭᐃᑦᑐᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᐱᕐᖓᕕᐊᓗᖕᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ 1957-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖓ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖏᑦ ᓄᓇᕕᓂᕐᒧᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.