ᓗᐃᓴ ᐃᑉᐸᒃ

ᓗᐃᓴ ᐃᑉᐸᒃ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1939ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᒥᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓐᖏᑦᓯᐊᕐᑐᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐃᖅᓯᓇᖃᑦᑕᕐᑐᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕐᑐᓂ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔾᔪᓰᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔾᔪᓰᓪᓗ. ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᓯᓪᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᑉᐹᑦᓯᐊᒥᒃ ᖃᓪᓗᓈᒥᒃ ᑕᑯᔭᕆᐅᕐᑐᒥᓂᐅᒋᐊᑦᓴᖅ, ᐋᓪᓕᑲᒃᑯᑦ ᐊᔪᕆᕐᑐᐃᔨᖓᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᑭᖅᑕᓕᖏᑕ ᐸᓖᓯᖏᓐᓂᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖃᕐᑐᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᑐᒃᑰᓚᐅᕐᖓᑕ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑕᐅᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒧᑦ. ᐊᕕᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᑲᕇᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓕᕐᓯᒪᔪᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᑭᖅᑕᓕᖏᑕ ᐸᓖᓯᖏᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᑐᖁᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᓂᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᖅᑲᐅᒪᓐᖏᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᐃᓱᒪᓪᓕᕐᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᕋᒥ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᑐᒃᑰᕐᑐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓃᑦᑐᒥᓂᐅᒐᓂ.