ᐸᐅᓗᓯ ᐃᑭᓪᓚᒃ

QTSA24IN

ᐸᐅᓗᓯ ᐃᑭᓪᓚᒃ 1934-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᓄᓇᕕᓂᕐᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᑭᖑᓂᐊᓂᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ 1970-ᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒥᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐊᖑᑏᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖓᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒻᒥᓕᒫᑦ ᖁᑭᖅᓴᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐸᐅᓗᓯ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᐃᓪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕈᔾᔨᔪᓐᓇᐃᓪᓕᓪᓗᓂᓗ ᐃᓚᒥᓄᑦ. ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᕿᒧᒃᓯᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᐃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ. ᐃᕐᓂᖓ ᑎᒍᐊᖅ, ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᑯᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᕋᖅᑕᖓ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᕿᒧᒃᓯᐅᑎᑖᕈᒪᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᓐᓇᕈᒃᑲᓐᓂᕈᓂ.