ᐸᐅᓗᓯ ᐃᑭᓪᓚᒃ

ᐸᐅᓗᓯ ᐃᑭᓪᓚᒃ 1934-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᓄᓇᕕᓂᕐᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᑭᖑᓂᐊᓂᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ 1970-ᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒥᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐊᖑᑏᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖓᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒻᒥᓕᒫᑦ ᖁᑭᖅᓴᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐸᐅᓗᓯ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᐃᓪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕈᔾᔨᔪᓐᓇᐃᓪᓕᓪᓗᓂᓗ ᐃᓚᒥᓄᑦ. ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᕿᒧᒃᓯᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᐃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ. ᐃᕐᓂᖓ ᑎᒍᐊᖅ, ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᑯᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᕋᖅᑕᖓ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᕿᒧᒃᓯᐅᑎᑖᕈᒪᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᓐᓇᕈᒃᑲᓐᓂᕈᓂ.