ᒎᑎᓕᐊᖅ ᔫᑎᐊ

ᒎᑎᓕᐊᖅ ᔫᑎᐊ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1940-ᒥ. ᕼᐋᓕᕚᒃᓯᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1945-ᒥ ᓂᐊᖁᓐᖑᔪᐊᓘᖃᑦᑕᓕᕐᒪᑦ. ᓄᓇᒥᓄᑦ ᐅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1946-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ, ᒎᑎᓕᐊᖅ ᖃᓪᓗᓇᐅᔭᕈᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. 12-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᖅᖢᓂ, ᒍᑎᓕᐊᖅ ᓂᐅᕕᖅᑏᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖓᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐃᓚᖏᑦ ᑭᒻᒥᕈᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓱᕈᓯᖅᓯᐅᑎᑖᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᒥᒃ. ᐅᓂᒃᑲᖅᖢᓂ, ᒎᑎᓕᐊᖅ ᐃᖅᑲᐃᒪᔪᖅ ᐊᒃᑲᒥᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖃᑎᖃᖅᖢᓂ, ᔪᐊᓇᓯ ᓚᐃᑕᒥᒃ, 8-ᓂᒃ 9-ᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᖢᓂ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᒃ ᐊᒃᑲᒌᒃ, ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᒃᑲᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᖁᑭᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᓯᕗᕋᖅᑐᔪᖓ ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ. ᑭᒻᒥᕈᕐᒥ, ᒎᑎᓕᐊᖅ ᐊᒃᑲᒥᓄᑦ ᑎᓕᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᕿᒻᒥᖏᑦ 11 ᖁᑭᐊᔭᐅᖁᓪᓗᓂᒋᑦ. ᐃᐱᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᕿᒻᒦᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᒎᑎᓕᐊᖅ ᐃᖃᓗᖕᓃᑎᓪᓗᒍ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᓂᒃ ᐅᓯᖐᔭᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ, ᑕᑯᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐃᐱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᖁᑭᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.