ᑑᒪᓯ ᑯᑉᓗ

ᑑᒪᓯ ᑯᑉᓗ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ 1941ᒥ. ᓄᓇᖃᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐃᓚᖏᑦ ᓅᑕᐅᓚᐅᖅᑳᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ 1962ᒥ ᑕᐃᒪᐃᖁᔭᐅᖏᓐᓇᒧᑦ ᐸᓖᓯᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒧᓪᓗ. ᕿᑭᖅᑕᓂ Truth Commisssionᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᔭᖓ ᐃᓗᓕᖃᑦᑎᐊᖅᐳᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᑦ ᖃᐅᔨᓕᑕᐃᓐᓇᕋᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓇᓵᕐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕆᓪᓗᓂᓗ ᖁᑦᑎᒃᑐᕐᒧᑦ ᓅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᑦ ᐊᖅᑯᓵᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖓᒍᑦ ᑕᑯᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒥᒋᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕆᓪᓗᓂᓗ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᖅᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕋᐅᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᑕᒫᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ. ᕿᒻᒥᖏᑦᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᐲᙶᓕᖅᐸᓚᐅᕐᓂᕐᒪᑕ ᐃᐱᐊᖅᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᙱᓐᓂᑯᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒍᑲᐅᖅᑐᕈᓐᓇᙱᓗᐊᕌᖓᒋᑦ ᖁᑭᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ. ᑑᒻᒪᓯᐅᑉ ᓄᑲᕆᔭᓂ ᖃᑕᙳᑎᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓵᓕᓂᑰᓇᓱᒋᔭᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ. ᑑᒻᒪᓯᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒪᒥᐊᓐᓂᖃᕆᐊᖃᕋᓱᒋᔭᖏᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᓕᓚᐅᖅᑐᒧᑦ, ᓅᑦᑎᓂᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓂᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ.