ᔫᓇᐃᓯ ᐊᓕᐊᓇᖅ

ᔫᓇᐃᓯ ᐊᓕᐊᓇᖅ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1941ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᓗ ᐱᖓᓲᔪᓐᖏᕋᕐᑐᓪᓗ (8) ᐊᕐᕌᒍᑦ. ᐃᑦᑐᑯᒥᓐᓄᑦ ᓂᖏᐅᒃᑯᒥᓄᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅᑖᖑᓪᓗᓂ ᑎᒍᐊᕐᑖᖑᒐᒥ ᐊᕐᕌᒍᖃᕐᑎᓪᓗᒍ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᕋᓛᓂ ᐃᑉᐱᐊᕐᔫᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᖃᑕᓐᖓᖏᓐᓄᑦ ᐱᕈᕐᓴᖃᑕᐅᓕᕐᑐᓂ. ᓄᑦᑎᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᓴᓂᕋᔭᖕᒧᑦ ᐅᑭᐅᖃᓕᕐᑐᓂ 17ᓂᒃ ᓄᓖᑦᑐᓕᕐᑐᓂ ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᖓ ᖃᓂᒋᔭᖃᕈᒪᓕᕋᒥ ᐃᕐᖕᓂᕐᒥᓂᒃ ᐸᓂᖕᒥᓂᓪᓗ. ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᒥᐊᓕᒐᑦ ᓈᓚᒃᑎᖏᑦ ᑕᒻᒫᕐᕕᖃᓕᕇᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖃᓕᕇᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᕙᑎᐊᓂ. ᔫᓇᐃᓯᒃᑯᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᖕᒥᒍᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓱᐃᓇᖅᑐᑎᒃ ᐆᒪᔪᕋᓱᓕᕋᐃᒐᒥᒃ ᕿᒧᑦᓯᒃᑯᑦ. ᐅᐃᖓ ᐊᒥᓕᓐᓂᒃ ᒥᖅᑯᓕᓐᓂᓪᓗ ᑕᐅᖅᓰᕙᑦᑐᓂ ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃ ᓂᐅᕕᕐᑎᒃᑯᓐᓄᖏᓐᓄᑦ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᓗ. ᔫᓇᐃᓯᒃᑯᒃ ᐅᐃᒌᒃ ᐅᑎᖅᑐᒥᓃᒃ ᑐᒃᑐᓕᐊᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᑎᒃ ᐅᓪᓗᐃᓐᓇᖅ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᓇᐅᖏᒃᑯᐊ, ᐱᑐᑦᓯᒪᓚᐅᕐᑑᒐᓗᐊᑦ, ᑐᖁᖓᔪᑦ. ᐅᐃᖓ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᖁᑦᓴᓪᓚᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᐃᑦᓱᒨᓇ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᒻᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᕿᒻᒥᑖᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓯᓚᐅᕐᑐᖅ. ᐅᐃᖓ ᓄᒃᑎᖅᑎᕆᖃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓗᕕᕐᖕᓂᑦ ᑎᓴᒪᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᓗᕕᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃ 1970ᖏᓐᓂ. ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓐᖏᑦᑐᕐᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕆᓚᐅᕐᑕᖓᓄᑦ. ᔫᓇᐃᓯ ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᒐᒥ ᐃᕐᖕᓂᖓ ᓯᒃᑭᑖᕐᔪᐊᑲᓪᓚᓐᓂᐊᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᕿᓯᓄᑦ ᖃᐃᑦᓯᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ.