ᓵᒻ ᐸᓖᑦᑐᖅ

ᓵᒻ ᐸᓖᑦᑐᖅ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ 1956ᒥ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. . ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᖅᐳᖅ ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓂᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ 7−ᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᙱᓐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒥᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ. ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐳᕙᓪᓗᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒻᒪᑎᓪᓗᓐᓂᕐᒧᑦ. ᐅᑎᕋᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓚᒥᓂᓪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ 1968-1969−ᓗ, ᐃᓚᒌᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖅᑐᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒻᒥ ᐳᓛᕆᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᒥᓂ, ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ (ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᑦᓱᓂ ᐃᓱᕋᖅᑐᓂᖓ) ᐳᑭᖅᑕᓕᒻᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔩᓪᓗᓂᓪᓗ ᐊᑖᑕᖓᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᒋᐊᖃᓐᓂᖓᓂᒃ ᐊᑖᑕᖓ. ᓵᒻ ᑐᑭᓯᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐳᑭᖅᑕᓕᐅᑉ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᓵᔨᐅᒍᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᙱᓂᑯᒧᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᓈᒻᒪᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᑦ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑦᓯᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒦᖏᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᓵᒻ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᕆᑦᑐᖅ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᑖᑕᒥᓄᑦ ᐃᓅᒍᓐᓃᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ.