ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖅ

"ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕᓂᖅᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓂᕋᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓂᑦ”

- ᔮᓐ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ

ᑖᒃᑯᐊ ᑭᒥᓴᒃᑯᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑐᓵᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᐃᒪᓇᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ, ᐊᑦᑐᐃᒍᑕᐅᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᖃᓄᖅ ᑖᕙᓐᖓᓂᑦ ᐊᑦᑐᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐊᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ. ᐊᒥᓱᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᖁᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓯᕗᒧᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ 2011ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᓪᓗᓂ 25ᖑᔪᓂᒃ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᑎᓴᒪᐅᓕᖓᔪᒃᑯᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ; ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᑖᒻᒪᕈᑎᐅᔪᑦ ᒪᒥᓴᐅᑎᒋᓗᒋᑦ ᑖᒻᒪᕈᑎᐅᓚᐅᖅᑐᑦ; ᓴᓐᖏᓂᖅᑖᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ; ᓴᓐᖏᓂᖅᑖᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐸᐅᑦᑎᐅᔾᔨᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑎᒃ.

 

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ