ᔮᓂ ᒦᑰ ᓄᑲᖅᑎᖅ

ᔮᓂ ᒦᑰ ᓄᑲᖅᑎᖅ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1954ᖑᑎᓪᓗᒍ ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓᑕ ᓄᓇᖓᓂ. ᓄᒃᑎᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ 1960ᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᓅᖁᔭᐅᒐᒥᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓚᖏᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᖃᑦᑕᓚᐅᕐᖓᑕ ᒪᒃᑯᑦᑎᓪᓗᒍ. ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐳᕙᓪᓗᒃᑲᒥ ᐃᓅᓕᓴᕐᑕᐅᔭᕐᑐᖅᑐᓂ ᓄᑲᑉᐱᐊᖑᓪᓗᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᑐᓂ ᐅᑎᖅᑐᒥᓂᐅᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕆᐊᖃᓕᕆᓪᓗᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐱᒋᐊᕋᒥ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᓂ ᐱᕈᕐᓴᓂᕆᓚᐅᕐᑕᒥᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᓯᓪᓗᓂ ᑰᔾᔪᐊᕌᓗᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓯᒪᓚᐅᕐᓂᕐᖕᒥᓂᒃ. ᓄᓇᒥᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᖅᑳᕋᓂ ᐊᒥᓱᐊᓘᓚᐅᕐᖓᑕ ᕿᒻᒦᑦ, ᑭᐊᓯᓂᓕ ᐅᑎᕋᒥ ᕿᒻᒥᑕᖃᕈᓐᓃᕐᑐᒥᓂᐅᓪᓗᓂ.