ᓛᑎ ᑯᑭ

ᓛᑎ ᑯᑭ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1954ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᖓᑕ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐳᕙᓪᓗᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓂ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᑐᓂ ᐊᐅᓪᓚᖃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒧᑦ ᐊᕐᕌᒎᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐳᕙᓪᓗᕝᕕᒻᒦᑦᑐᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᒋᐊᑦᓴᖅ ᐃᓪᓕᕐᒧᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᔭᐅᒋᐊᑦᓴᖅ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖓᑕ ᐃᓯᒐᖓ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒦᑦᑐᓂ.