ᐲᑕ ᐃᖃᓗᒃ

ᐲᑕ ᐃᖃᓗᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒪᖅᑕᓕᖕᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ 1959-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓱᕈᓯᐅᓪᓗᓂ ᖁᕕᐊᓇᖅᑑᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᓐᖏᓐᓂᕋᖅᖢᓂ ᓱᖕᒪᑦ ᓄᒃᑎᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖏᓐᓂᒃ. ᐲᑕ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᐱᓱᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ 11-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕕᓂᑐᖃᕐᒥ. ᐲᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᒪᐅᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᒃ 5-ᒦᓕᖅᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᐅᓕᖅᖢᓂ.