ᔫ ᒥᑭᔪᖅ

ᔫ ᒥᑭᔪᖅ 1960-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᕐᒥᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ 1967-ᒐᓚᖕᒥ. ᔫ ᖃᔅᓰᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓱᕈᓯᐅᓂᕕᓂᕐᒥᓂ ᓂᐊᖁᒥᒍᑦ ᐊᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒥ ᐱᕐᓗᐊᕿᓪᓗᓂ 1973-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐱᕐᓗᐊᕿᓚᐅᕐᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓐᖏᑦᑐᖅ. ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᓯᒥᓂᒃ ᐱᐅᒃᓴᕐᓂᕋᖅᖢᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᒪᓪᓚᕆᓐᖏᑦᑐᖅ ᑭᓱᓪᓚᕆᖕᒥᒃ ᐊᓐᓂᐊᖃᕐᒪᖔᒥᓂᒃ.