ᔩᓂ ᐃᖃᓗᒃ

ᔩᓂ ᐃᖃᓗᒃ ᑰᔾᔪᐊᕌᐱᖕᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1950-ᐅᑎᓪᓗᒍ. ᑯᒡᔪᐊᕌᓗᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1967-ᒥᑦ 1968-ᒧᑦ ᑎᑭᖢᒍ, ᑕᐃᑲᓂᓗ ᐱᑦᑎᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂ. 1970-ᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᔩᓂ ᓯᖓᐃᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᖁᔭᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑎᓛᕈᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᑕᖃᖅᑐᒧᑦ. ᑐᑯᑐᒃᑯᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᖔᕈᒪᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕋᖅᖢᓂᒋᑦ, ᓄᒃᑎᕈᒪᓐᖏᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂ ᐅᑎᒃᑲᓐᓂᔾᔮᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂᒃ. ᔩᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓐᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ.