ᓵᓕ ᑕᒃᑲᑕᒃ

ᓵᓕ ᑕᒃᑲᑕᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1955-ᒥ. ᓄᓇᑐᖃᕕᓂᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᕐᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᑭᖑᓂᐊᒍᓪᓗ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᓕᕋᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑰᒡᔪᐊᕌᓗᖕᒥ 1960-ᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓵᓕ ᓄᓇᒥᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᕿᒧᒃᓯᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓂᕕᓂᕐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒥ. ᓵᓕ ᐅᑎᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕿᒻᒥᑕᖃᔮᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᑖᑕᖓ ᖁᓕᓂᒃ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᕿᒻᒥᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓇᓱᒋᔭᖓ.