ᔪᐊᓇᓯ ᐃᖃᓗᒃ

ᔪᐊᓇᓯ ᐃᖃᓗᒃ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1934ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᓂ ᓂᕐᓕᓯᐅᕆᐊᕐᑐᑦ ᓇᑦᓯᓯᐅᕐᑐᓂᓗ. ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᓪᓗᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓅᒋᐊᑦᓴᖅ ᐅᐊᓐᓇᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖃᕆᓪᓗᓂ ᑐᓐᖓᕕᖃᓪᓚᕆᓚᐅᕋᒥᒃ ᕿᒻᒥᒥᓐᓂᒃ ᕿᒧᑦᓯᒥᓐᓂᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᓯᓪᓗᓂ ᕿᒻᒥᖏᓐᓄᑦ ᖃᑦᓯᐊᑎᒻᒪᕆᒃᑐᓂ ᐃᓅᓕᔭᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕋᒥ. 1970ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓂᒋᐊᓄᑦ ᓄᓇᑐᖃᕐᖕᒥᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓪᓗᓂᓗ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᑐᖁᑕᐅᓐᓂᕆᐊᖏᑦ.