ᐄᒥᓕ ᑕᒃᑲᑕᒃ

ᐄᒥᓕ ᑕᒃᑲᑕᒃ 1934-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕕᓂᑐᖃᕐᒥ, ᕿᑭᖅᑕᑦ ᓂᒋᐊᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ 1970-ᐅᑎᓪᓗᒍ. ᐄᒥᓕ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐳᓛᕆᐊᑐᐃᓐᓇᕋᓱᒋᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᓇᑐᖃᕐᒥᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᐃᓪᓕᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᐃᔭᐅᔪᓐᓇᓐᖏᖢᑎᒡᓗ ᐱᖁᑎᓂ. ᕿᒻᒥᓕᒫᖏᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᖁᑭᐊᔭᐅᖕᒪᑕᓗ ᓄᒃᑕᐅᑎᖃᕈᓐᓃᖅᖢᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ. ᐃᒡᓗᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓱᖃᓐᖏᑦᑐᒥᒃ. ᐄᒥᓕ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᑲᑉᐱᐊᓱᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐊᒃᖢᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ, ᕿᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ.