ᐅᐋᓪᑕ ᐊᐅᓚ

ᐅᐋᓪᑕ ᐊᐅᓚ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1938ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᕋᓛᓂ ᓯᕿᓂᕐᖕᒥᐅᓂ ᔭᐃᒻᔅ ᐸᐃᒥ. ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓅᓕᕐᓂᕆᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓐᖓᓪᓗ ᓅᓕᕐᓂᕆᓪᓗᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᒧᑦ 1960ᒥ. ᓴᓐᓇᔨᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᑐᖃᒥᓂ ᓂᒋᐊᓂ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ (ᐊᓪᓚᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅ) ᐊᑕᐅᓯᐊᕋᓗᐊᕐᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒋᓪᓗᓂ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓄᓇᓕᕋᓛᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᑐᓂ.