ᓵᒻᓴᓐ ᒦᑰ ᐊᖓᔪᒃᖠᖅ

ᓵᒻᓴᓐ ᒦᑰ ᐊᖓᔪᒃᖠᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒥᓂᒃ ᓄᓇᑐᖃᕐᒥᐅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᓂᐊᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 19-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓄᓇᑐᖃᕕᓂᕐᒥ ᖃᐅᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᔭᖅᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᕿᒧᒃᓯᒃᑯᓪᓗ ᐊᖑᓇᓱᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᕐᒥᓂ. ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂ, ᕿᒻᒥᖏᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᑐᖁᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᐱᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓵᒻᓴᓐ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᖃᑕᐅᔭᖅᑐᖅᖢᓂ. ᓄᓇᒥᓄᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᐊᒥᐊᒃᑯᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ. ᓵᒻᓴᓐ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐊᐅᐸᓪᓛᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᕈᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᒃ.