ᓂᐊᓕ ᒦᑰ

ᓂᐊᓕ ᒦᑰ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑯᐸᐃ ᑕᕐᕋᖓᓂ 1955-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᕿᑭᖅᑕᓄᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕕᓂᕐᒥᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ. ᐃᓚᒌᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᑎᒃ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᓂᐊᓕ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᒐᒥ ᐃᓚᒥᓂᒃ.