ᒪᐃᓇ ᐃᔭᐃᑦᑐᖅ

ᒪᐃᓇ ᐃᔭᐃᑦᑐᖅ 1951-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᐊᑖᑕᒌᒃ ᑲᒪᒋᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓄᒃᑎᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ. ᒪᐃᓇ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓄᒃᑎᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᒃ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᑐᕕᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔮᕈᓐᓃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᒃᑎᓐᖏᑐᐊᖅᐸᑕ. ᐃᖅᑲᐅᒪᖕᒥᔪᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒦᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᒡᓗᒧᑦ.