ᒪᐃᓇ ᐃᓄᒃᑖᓗᒃ

ᒪᐃᓇ ᐃᓄᒃᑖᓗᒃ 1932-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑯᐸᐃ ᑕᕐᕋᖓᓂ. ᕿᑭᖅᑕᓄᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᒪᒃᑯᒃᑑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐊᐃᑉᐸᕇᒃ, ᓄᑕᕋᓛᖓᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓕᓴᖅᑏᒃ ᑲᒪᒋᔭᖏᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓄᖅᑲᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᑯᓯᐅᓗᐊᕐᓂᕐᒥᓄᑦ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᔭᖏᑦ ᓯᕗᓪᓖᑦ ᓱᓕᔫᓂᖏᓐᓂᒃ.