ᒪᐃᓇ ᐃᓄᒃᑖᓗᒃ

QTSA19IN

ᒪᐃᓇ ᐃᓄᒃᑖᓗᒃ 1932-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑯᐸᐃ ᑕᕐᕋᖓᓂ. ᕿᑭᖅᑕᓄᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᒪᒃᑯᒃᑑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐊᐃᑉᐸᕇᒃ, ᓄᑕᕋᓛᖓᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓕᓴᖅᑏᒃ ᑲᒪᒋᔭᖏᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓄᖅᑲᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᑯᓯᐅᓗᐊᕐᓂᕐᒥᓄᑦ. ᑕᐃᑲᓂ ᑳᓕᖅᑐᕕᓃᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᐃᔭᐅᒐᒥᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᓄᑦ. ᒪᐃᓇ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᕿᒪᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕕᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᓕᒫᒥᓂᒃ ᕿᒻᒥᒥᓂᒡᓗ ᕿᒪᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑎᕐᓂᐊᕋᓱᒋᒐᒥᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᓄᒫᓇᖅᑐᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐱᓗᐊᕐᓗᒍ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ ᕿᒻᒦᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᒃᓯᓐᓇᑯᒋᔭᐅᓐᓂᕐᒪᑕ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᐲᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ.