ᒥᐊᓕ ᐃᖃᓗᒃ

ᒥᐊᓕ ᐃᖃᓗᒃ ᐃᓅᓚᐅᕐᑐᖅ 1942ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᓅᑕᐅᓚᐅᕐᑐᒥᓃᑦ ᐸᓛᕼᐅᑎ ᕿᑭᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᕿᒪᐃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑭᐊᑦᓴᐅᑎᒥᓂᒃ ᕿᒻᒥᒥᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᖅᑕᒥᓂᕋᓗᐊᖏᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᔾᔭᕈᓐᓇᕐᓂᓐᖏᒻᒪᒋᑦ. ᐅᑎᓕᓚᐅᕐᓯᒪᒋᓪᓗᓂ ᓄᓇᑐᖃᕐᒧᑦ ᓂᒋᐊᓄᑦ, ᓅᒃᑲᓐᓂᓕᕆᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ. ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐅᓂᒃᓯᒪᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᓅᓱᒃᑑᓕᕐᑐᓂ ᐳᕙᕝᓗᒃᑲᒥ ᕼᐋᒧᑕᓐ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ.