ᔫᐱ ᑯᕉ

ᔫᐱ ᑯᕉ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᓯᐅᔭᕐᒥ ᑯᐸᐃᖕᒥ 1938-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᓱᕈᓯᐅᓪᓗᓂ, ᑰᔾᔪᐊᕌᐱᖕᒥᑦ ᓅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᕿᑭᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᑖᑕᒌᒃ, ᐊᑖᑕᖓ ᑲᒪᒋᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᓂᐅᕕᖅᑏᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓᓂᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ, ᐱᓗᐊᕐᓗᒍ ᑕᐃᓐᓇ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᐅᓪᓗᓗᒃᑖᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᖓ ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑦ. ᔫᐱ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᕿᒻᒥᓕᒫᖏᑦ ᑐᖁᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐸᓖᓯᒧᑦ. ᕿᒻᒥᖏᑦ ᐃᐱᖅᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᑖᑕᖓ ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑦ ᒪᓕᒐᖅᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ. ᕿᒻᒥᖏᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᖕᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᐃᓪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᕿᒻᒦᑦ ᓄᒃᑕᐅᑎᑐᐊᑦᑎᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᒧᑕᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ.