ᒦᓕᐊ ᓄᑭᕈᐊᖅ

ᒦᓕᐊ ᓄᕿᕈᐊᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1958-ᒥ. ᐅᓂᒃᑳᕈᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᓗᓂᒋᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᑐᒃᑯᖏᑦ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ. ᒦᓕᐊ ᐃᓪᓗᒪᕕᖕᒥᐅᑕᐅᕐᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐸᖕᓂᖅᑑᑉ ᓯᓚᑖᓂ, ᐃᓚᒌᑦ ᐹᓪᓚᒡᕕᖕᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ 1960-ᖏᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᑐᒃᑐᓕᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᓗᑎᒃ ᐅᑎᕋᒥᒃ ᐹᓪᓚᒡᕕᖕᒧᑦ ᐃᓄᖃᓐᖏᑦᑎᐊᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᑕᒪᕐᒥᐊᓗᒃ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓐᓂᕐᒪᑕ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ.