ᐃᓚᐃᔭ ᑰᐸᓕ

ᐃᓚᐃᔭ ᑰᐸᓕ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1950-ᒥ. ᐃᓚᒌᒃ ᕿᕕᑦᑑᕐᒥᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1962-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᐆᒻᒪᕆᒃᑑᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓚᐃᔭ ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᓇᒃᓴᕆᐊᖃᖅᑕᑐᐊᒥᖕᓂᒃ ᓇᒃᓴᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᒃᑎᓕᕋᒥᒃ. ᐊᓯᓕᒫᖏᑦ ᕿᒪᒃᑕᖏᑦ ᓴᓕᒎᑎᐊᓗᖕᒧᑦ ᓱᕋᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐃᓚᐃᔭ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᑐᓵᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑐᖁᕋᐃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒻᒥᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓚᒃᖢᓂ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐃᓯᓵᕆᐊᖅᑐᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᔾᔮᓐᖏᓐᓇᒥ. ᐃᓚᐃᔭ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐱᕐᔪᐊᖑᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᕿᒻᒦᑦ, ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑕᐅᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒍᑎᐅᖕᒪᑕ. ᓱᓕ ᖃᐅᔨᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᓱᖕᒪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᒃᑎᕆᓚᐅᕐᒪᖔᖏᑦ ᕿᕕᑦᑑᕐᒥᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ.