ᐱᓕ ᒥᑯᐊᓕᒃ

ᐱᓕ ᒥᑯᐊᓕᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕼᐋᒧᓪᑕᓐᒥ 1958-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᓈᓇᖓ ᑕᐃᑲᓂ ᐳᕙᒡᓗᒋᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ. ᐱᓕ Wipiarluq-ᒥ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᒌᓄᐊᖅᑕᐅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂ ᐹᓪᓚᒡᕕᖕᒥ. ᐃᓚᒌᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᖁᔭᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1964-ᒥ. ᕿᒧᒃᓯᖅᖢᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᓕᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐱᓕ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐊᓈᓇᒃᓴᖓ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐱᓕᒥᒃ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᑎᓐᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᖢᓂᐅᒃ. ᐱᓕ ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᒃ ᖁᕕᐊᓱᒍᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑲᖅᓴᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᒃᑎᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.