ᔫᑭᐸ ᐊᐅᓪᓚᕿᐊᖅ

ᔫᑭᐸ ᐊᐅᓪᓚᕿᐊᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1944-ᒥ. ᐃᑦᑐᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒍᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᒍ. ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᑦ ᐹᓪᓚᒡᕕᖕᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ 1955-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓚᒌᒃ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑖᑕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᒪᑦ ᓈᓚᐅᑎᖃᕐᕕᖕᓂ. 1958-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᔫᑭᐸ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᖏᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᕼᐋᒧᓪᑕᓐᓕᐊᕈᔾᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓰᑏ ᕼᐊᐅᒃᑯᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐳᕙᒡᓗᖕᓂᖏᓐᓄᑦ. ᔫᑭᐸ ᑕᐃᑲᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᒪᕐᕈᑲᓵᖕᓄᑦ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄᑦ. ᕼᐋᒧᑕᓐᒦᑎᓪᓗᒍ ᐊᑕᐅᓯᐊᖅᖢᓂ ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᒥᓂ. ᐃᑦᑐᒃᑯᖏᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᒪᑎᒃ, ᔫᑭᐸ ᐊᖓᔪᖅᑳᓪᓚᕆᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ.