ᑕᐃᓇ ᐊᓗᑭ

ᑕᐃᓇ ᐊᓗᑭ 1959-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. 1968-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᓇ 7-ᓂᒃ 8-ᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓚᒌᒃ ᐹᓪᓚᒡᕕᖕᒥᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓐᖏᓐᓇᒥᒃ ᐅᑎᔾᔮᕈᓐᓃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐃᓚᒋᑦ ᐱᖁᑎᓕᒫᒥᓂᒃ ᕿᒪᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᑯᓗᖕᒥ ᐃᒡᓗᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓄᑖᒥᒃ ᐃᒡᓗᑖᓕᑕᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ 1984-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᐃᓇ ᖁᕕᐊᓇᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒥ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᖏᑦ ᐃᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑕᐸᓱᒃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᓈᓇᖓ ᐸᑎᖃᑦᑕᓯᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑖᑕᖓ ᐃᒥᖃᑦᑕᓕᖅᖢᓂ.