ᓗᐊᓯ ᐊᓕᖅᑲᑐᖅᑐᖅ

ᓗᐊᓯ ᐊᓕᖅᑲᑐᖅᑐᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1951-ᒥ. ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐹᓪᓚᒡᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒋᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓚᒌᒃ ᓄᒃᑎᕆᐊᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ 1965-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓚᒌᒃ ᕿᒧᒃᓯᖅᖢᑎᒃ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᓄᒃᑎᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ, ᐃᓚᒌᑦ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᑐᖁᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕐᒪᑕ. 11 ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐃᓚᒋᑦ ᖃᒧᑕᐅᔭᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᖃᐃᓲᑎᑖᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᓂᕿᑖᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᒥᒃ. ᓗᐊᓯ ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᓂᐊᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ 1985-ᒥ.