ᐅᓘᓯ ᑲᑦᓵᒃ

ᐅᓘᓯ ᑲᑦᓵᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1966-ᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᕿᒻᒥᓕᒫᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ. ᐸᓖᓯᐅᑉ ᓄᓕᐊᖓ ᐅᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᕿᒻᒥᓕᒫᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐊᑖᑕᖓ ᓄᒫᓱᓕᕐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᕈᓐᓇᐃᓪᓕᒐᒥ ᖃᒧᑕᐅᔭᖃᓐᖏᓐᓂᕐᒧᑦ.