ᕋᐃᑦᓱᓪ ᐸᓂᒃᐸᓱᔅᓱᒃ

ᕋᐃᑦᓱᓪ ᐸᓂᒃᐸᓱᔅᓱᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ, 1947-ᖑᑎᓪᓗᒍ. 1956-ᒥ, 8-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᖅᖢᓂ, ᐊᓈᓇᖓ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐳᕙᒡᓗᒋᐊᖅᑐᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ. ᕋᐃᑦᓱᓪ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 12-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᖅᖢᓂ. ᐃᒡᓗᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᓯᐊᓂ 1960-ᓐᖑᕐᒪᑦ, ᐃᓚᒌᑦ ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᑯᓗᖕᒥᒃ ᐃᒡᓗᑖᖅᑎᑕᐅᖕᒪᑕ. ᕋᐃᑦᓱ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᖓ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑕᐅᖏᓐᓇᓕᖅᑑᒃ. ᐅᐃᖓ ᕿᒻᒥᖃᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᒪᒃᑯᓂ ᓴᒃᑯᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᒥ.