ᕗᐃᓕ ᐃᓄᒍᒃ

ᕗᐃᓕ ᐃᓄᒍᒃ ᕿᕕᑦᑑᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ, 1956-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᓄᑕᕋᑯᓘᑎᓪᓗᒍ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᓅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐃᓚᒌᑦ ᖃᕐᒪᖓᑦ ᓴᓕᒎᑎᐊᓗᖕᓄᑦ ᐲᔭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐱᖁᑎᖏᓪᓗ ᕿᒪᒃᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᕐᒪᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᒌᓪᓗ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐊᐃᔭᐅᒐᒥ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᑭᖑᓂᐊᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1964-ᒥ, ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᐊᖅᑎᖅᑕᐅᓯᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓱᕈᓰᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᕗᐃᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᒡᓗᖁᑖᓃᖃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓕᖅᖢᓂ. ᑭᖑᓂᐊᓂ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓯᐅᖅᑎᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓯᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ.