ᕼᐋᒻ ᑲᓪᓗᒃ

ᕼᐋᒻ ᑲᓪᓗᒃ ᐃᒡᓗᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1936-ᒥ. ᖃᐅᓄᕐᒥ ᐱᕈᑎᖅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ ᓅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᔭᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂ ᐃᒪᐃᓕᐅᓐᖏᒃᑯᔅᓯ ᓂᖃᐃᓲᑎᑖᖃᑦᑕᔾᔮᖏᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᓐᖏᑐᐊᖅᐸᑕ. ᕼᐋᒻ ᕿᒻᒥᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1953-54-ᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ ᓅᓐᓇᒥ 1957-ᖑᑎᓪᓗᒍ, 6-ᓂᒃ ᕿᒻᒥᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ. ᕼᐋᒻ ᑯᐸᐃᒃ ᓯᑎᒥ ᐳᕙᒡᓗᒋᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᕐᕌᒍᓪᓗᐊᕐᓗ ᑕᐃᑲᓃᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᓚᐅᖅᑎᓪᓗᓂᐅᒃ ᓄᓇᒥᓄᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᓇᕆᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐅᐸᒃᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒻᒦᑦ ᖃᓂᒡᓕᖕᒪᑕ ᖁᑭᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᕼᐋᒻ 12-ᓂᒃ ᕿᒻᒥᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᑖᒃᑯᓇᓐᖓᓪᓗ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.