ᐃᓚᐃᔭ ᐸᓂᒃᐸᓱᔅᓱᒃ

ᐃᓚᐃᔭ ᐸᓂᒃᐸᓱᔅᓱᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᐅᓪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1944-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᑯᕇ ᕼᐋᐸᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ ᐅᑎᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓂ 1959-ᒥ. 1967-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ, 1969-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍᓗ ᕿᒻᒥᖃᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒻᒪᖄ 7-ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ. ᐃᓚᐃᔾᔭ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ. ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓂᕈᓗᑐᐃᓐᓇᖅᑎᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓚᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ.