ᑰᓂᓘᓯ ᑲᓪᓗᒃ ᓄᑕᕋᖅ

ᑰᓂᓘᓯ ᑲᓪᓗᒃ ᓄᑕᕋᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1951-ᒥ. ᑰᓂᓘᓯᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐃᓗᓕᖃᖃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᔭᖓᑕ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ, ᓇᔭᖓ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᓰᑏ ᕼᐊᐅᒥ 1956-57-ᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖃᑐᐃᓐᓇᖅᖢᓂ. ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᔭᑯᓗᐊᒎᖅ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᓴᒪᐃᖅᓱᖅᖢᓂ ᑲᐳᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓄᐊᒍᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᓱᖕᒪᑦ ᑲᐳᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖓ. ᓇᔭᑯᓗᐊᑕ ᑎᒥᖓ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐᖓᓂᑦ ᑎᒥᑯᓗᐊ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᖢᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓱᔪᒃᓯᒪᐅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓚᒌᓄᑦ.