ᓵᓕ ᐃᓄᐊᕋᖅ

ᓵᓕ ᐃᓄᐊᕋᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1947-ᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᕿᒻᒥᖃᕋᒥᒃ, ᕿᒻᒦᓪᓗ ᓄᒃᑕᐅᑎᑐᐊᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓚᒌᑦ ᐊᑐᓂ ᕿᒧᒃᓯᐅᑎᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᓵᓕ ᐃᒻᒥᓂᕿᔪᓐᓇᖅᓯᓂᕋᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᕿᒻᒥᖃᓕᕋᒥ. ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓄᐊᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᕆᐅᓚᐅᖅᖢᓂ ᕿᒻᒦᑦ ᐃᐱᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᓵᓕ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᐃᐲᓐᖔᖅᑐᓂᒃ ᖁᑭᖅᓴᕆᐊᖃᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᒐᒥ. ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᓱᕋᖅᑐᔪᕐᒥᒃ ᖁᑭᖅᓯᔭᕌᖓᑕ, ᕿᒧᒃᓯᐅᑎᐅᖃᑎᓕᒫᖏᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᕋᖅᖢᓂᒋᑦ. ᓵᓕ ᐃᓱᒪᖃᖅᑐᖅ ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓂᕕᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᐅᓐᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᓄᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕋᓱᒋᓪᓗᒋᑦ.