ᐸᐅᓗᓯ ᓇᐅᔪᒃ

ᐸᐅᓗᓯ ᓇᐅᔪᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1927-ᒥ ᑭᖕᒥᒃᓱᖕᒥ, ᓄᓇᓕᕋᓛᖅ ᐸᖕᓂᖅᑑᑉ ᖃᓂᒋᔮᓃᑦᑐᖅ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᖁᕋᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.