ᒦᑲ ᐊᕐᓇᒃᑲᖅ

ᒦᑲ ᐊᕐᓇᒃᑲᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓪᓗᖓᔪᕐᒥ 1942-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ 1967-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂ ᐊᐅᓪᓚᒃᑲᓐᓂᓛᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓚᒌᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᓄᑦ ᐅᑎᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ, ᐱᖁᑎᓕᒫᖏᓪᓗ ᑕᐃᑯᓂᖓ ᕿᒪᒃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐅᐃᖓ ᕿᒧᒃᓯᖅᐸᒍᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᑎᑭᒻᒪᑕ. ᒪᒥᐊᑦᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑭᕋᖅᑐᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑕ.