ᕋᐃᑦᓱᓪ ᓱᐊᐱᒃ

ᕋᐃᑦᓱᓪ ᓱᐊᐱᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓪᓗᖓᔪᒥ 1936-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᖃᕐᒪᕈᓗᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒧᑦ ᓅᓵᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᕋᐃᑦᓱ ᐸᖕᓂᖅᑑᒧᐊᕐᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᕐᓂᔭᖅᑐᖅᖢᓂ, ᑕᐃᑲᓃᖏᓐᓇᓕᖅᖢᓂᓗ. ᐅᐃᖓ 7-ᓂᒃ ᕿᒻᒦᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᓪᓚᕆᓚᐅᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂ, ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᓚᐅᕋᓱᒋᓪᓗᓂᒋᑦ.